İnovasyon & Yangın
GERİ

İnovasyon, Latince invatio kökünden gelmektedir. Bu kelime de ‘yenilenmek, değişmek, başkalaşmak’ anlamlarındaki innovare fiilinden türemiştir. Kelime ilk kez 1588 öncesinde innovation olarak ‘Bir çalışma veya bir deney sonucunda ortaya konan yeni bir ürün veya uygulama’ anlamında İngilizce’de kullanılmıştır.

İnovasyonun Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğündeki karşılığı “yenileşim” İktisat Terimleri Sözlüğündeki karşılığı ise “yenilik”tir.

Bu tanımlamalardan yola çıkarak inovasyonu var olan ‘şey’i iktisadi temeller ekseninde yeniden tasarlamak ya da yeni bir ‘şey’e evirmek olarak tanımlayabiliriz.

Micheal Porter inovasyonu yeni teknolojileri kullanarak yeni iş yapma yöntemleri geliştirmek ve rekabet üstünlüğü kazanmak olarak ele alırken, Peter F.Drucker inovasyonu, girişimciliğin bir aracı ve kapasite kaynakları sağlayan bir eylem olarak adlandırır. Evan Damanpour ise inovasyonu, bir firmanın başarısı üzerinde yeni düşüncelerin adaptasyonu, geliştirilmesi ve oluşturulması olarak vurgulamıştır.

Günümüzde ulusal ekonomilerin, dünya piyasalarına eklemlenmesi ve ulusal sınırların yerini uluslararası ekonomik sınırsızlığın alması pazarlama stratejilerini de değiştirmeye başlamıştır.

Bu değişim gelişmek isteyen işletmelerin değişen pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmet sunma gerekliliğini doğurmuştur. Bu gereklilikse piyasalarda rekabeti arttırmıştır. İşte bu noktada piyasaların can damarı olarak ekonomik işletmeleri besleyen inovasyon kavramı devreye girmiştir.

Ekonomik işletmeler her şeyden önce yeniliği, ilerlemeyi ve işletmenin devamlı olarak çevreyle etkileşimini devam ettirmeli ve teknolojiyi de bu amaçlar çerçevesinde işletme politikalarına uyarlamalı buna paralel olarak teknoloji ile uyum içinde olmalıdırlar.

İnovasyon mevcut pazar payını arttırmak, yeni pazarlar yaratmak ve rekabet üstünlüğü elde etmenin temel dinamiğidir. Bir işletme için inovasyonu ‘ürün inovasyonu’, ‘süreç inovasyonu’, ‘üretim inovasyonu’, ‘örgütsel inovasyon’,  ‘pazarlama inovasyonu’, ‘hizmet inovasyonu’ olarak sınıflandırılabiliriz.

Tüm bu gelişim süreçlerine tabi ki ‘yaşam güvenliği kontrol sistemleri’ de entegre olmuştur. Endüstriyel tesisler, üretim merkezleri, enerji tesisleri ve yüksek katlı yapılardaki yangın risklerine karşı yangın endüstrileri de gelişmiştir.

Bu endüstri alanının temel amacı insanları, varlıkları, verileri ve çevreyi tehlikelerden korumak ve oluşabilecek operasyon kesintileri, veri kaybı,  maddi zararları en aza indirgemektir.

Her alanda olduğu gibi yangın endüstrisinde de inovasyonun itici gücü teknolojik yenilikler ve geliştirmeler olmuştur.

Teknolojik inovasyon teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsamaktadır. Teknolojik ürün inovasyonu, tüketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini/ticarileştirilmesini ifade eder. Teknolojik süreç inovasyonu ise, yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

İşletme, kurum ya da konutların, özelliklerine göre yangından korunum, algılama ve müdahale sistemleriyle ilgili teknik elektrik, mekanik ve inşaat çizimler son yazılımlar kullanarak mühendislik departmanları tarafından yapılmakta, sürdürülebilir çözüm süreçleri için özel yapım ekipmanlar üretilmektedir.

Dünya genelindeki önemli binalar ve endüstriyel tesisler yakından incelendiğinde etkin yangın çözümleri ve bu çözümlerin cesur inovasyonları nasıl mümkün hale getirdiği görülmektedir.

Aynı zamanda yangına müdahale ve kontrol altına alma çalışmalarında geliştirilen yapay zekâda yangın endüstrisine yön vermektedir.

Nasa tarafından geliştirilen “Audrey” isimli projede itfaiyecilerin kuşandıkları yangına karşı koruyucu giysilerde bulunan sensörler vasıtasıyla itfaiyecilerin yapı içerisindeki yeri, bulunduğu ortamdaki sıcaklık seviyesi, toksik gazlar ve çeşitli kimyasalların tespiti yapılabilmektedir.

Keza acil durumlarda insanların acil çıkışlara yönlendirmesini yapacak robot teknolojisi ile pek çok sorunun cevabı aranmaktadır.

Karada çıkabilecek yangınlara göre daha tehlikeli olabilecek gemi yangınları için gemi yangınları söndürme robotu geliştirilirken, yangın anında itfaiyeciler arasında etkili ve doğru bir iletişimin sağlanabilmesi için itfaiye araçlarında bulut teknolojileri iletişimin önemli bir unsuru haline gelmiştir.

Gerçek bir alevle karşılaştığında otomatik olarak kızılötesi ışık ve lazer yayan dijital lanslar ve akan suyun kullanımının elverişli veya pratik olmadığı mekânlarda akışın kontrolünü sağlayan otomatik nozullarla, yangın ortamında mahsur kalma durumunda kişiyi alevlerin kötü etkisinden kurtarabilecek yangın barınakları geliştirilmektedir.

Şu anda dünya devleri olarak literatüre geçmiş öncü işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona büyük miktarlarda yatırım yaptıkları görülmektedir.

Türkiye Yangın Endüstrisi içinde de, A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş inovasyon Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla sektörde rekabetinin vazgeçilmez unsurlarından biri durumundadır. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla sürdürülebilir bir ivme kazanmış kalitesini daha ileriye taşımış ve yeni ürünler geliştirmek için Ar-Ge ve ÜR-GE laboratuvarları kurmuştur. Yakın zamanda AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarıyla ürün gamına davlumbaz söndürme sistemleri, atılabilir tip yangın söndürücü, yanmaz mineral yapı boyası, yanmazlık solüsyonu, yüksek basınçlı pompa gibi yeni ürünler eklemiş ve kalite belgelerini almıştır.

Çevreye duyarlı, müşteri odaklı yeni nesil ürün teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına devam eden A YANGIN,  2019 yılı hedefini Türkiye’deki en gelişmiş AR-GE merkezlerinden biri olarak belirtmiştir.

Tasarım üzerinde üstün kontrol sağlayan ve yatırımlarını bu özelliklerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için harcayan firmalar ülke ekonomileri için artan bir öneme sahip olmanın yanı sıra Türkiye ve dahi insanlık için de hala canlı bir umuttur.

 

Duygu ÇİMEN

A YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş

Corporate Communication Manager